FANDOM


Impass Art
This article is under construction.

This article is currently under construction for various kinds of reasons by the administrators of Yo-kai Watch Wiki. This will mean that the article may or may not be locked for some time.


Washogun Artwork
This article is in need of cleanup to meet Yo-kai Watch Wiki's quality standards.

Please improve it as you see fit. Editing help is available.
Reason:Rename any Commander Yo-kai's fanmade to romaji names from Shady to Slippery expect for Usapyon Zhongda and Whisper Kongming.

A list of Yo-kai that debuted and returned in Yo-kai Sangokushi, and organized by their appearance in the Yo-kai Medallium.

List of Yo-kai by Medallium Number

001 - 044 Brave

No. Icon Yo-kai Rank Tribe Attri. Based on...
001 YKSPand Buyojinbo Kin Sen
002 YKSUndy Gara'ankinbo Kin Sen
003 YKSTanbo Sakigakenosuke Kin Sen
004 YKSCutta Daraketo Ryuu Do
005 YKSCuttanah Zanbarato Ryuu Do
006 YKSSlacka Dararadanbira Ryuu Do
007 YKSBrushi Katazukerai Ki Rei
008 YKSWashog Arai Masho Ki Rei
009 YKSLiein Shishimaru Ba Tai
010 YKSLieHea Manojishi Ba Tai
011 YKSHisfit Okomusha Chou Ryou
012 YKSZerberk Kushamusha Chou Ryou
013 YKSSnartl Namahage Chou Ryou
014 YKSMochi Chikaramochi Gan Ryou
015 YKSMinoch Yakimochi Gan Ryou
016 YKSTubbla Akaname Ka Kin
017 YKSSlicenr Onigirizamurai Jo Kou
018 YKSFlamur Yakionigiri Jo Kou
019 YKSHelmsm Kabuto-san Sou Jin
020 YKSReukni Genma Shogun Sou Jin
021 YKSCorpta Yomi Gensui Sou Jin
022 YKSMudmun Dorotabo Sou Kou
023 YKSSerBur Captain Bully Kan U
024 YKSBlazi Melamelion Chou Hi
025 YKSQuake Gulagulion Chou Hi
026 YKSSiro Todorokijishi Chou Hi
027 YKSChansi Shobushi Shuu Tai
028 YKSSheen Masamune Shuu Tai
029 YKSSnee Muramasa Shuu Tai
030 YKSGleam Kusanagi Shuu Tai
031 YKSBenkei Benkei Ten I
032 YKSB3NK1 Karakuri Benkei Ten I
033 YKSMoxiN Yo-kai Guts K Gaku Ki
034 YKSMoxiK Yo-kai Guts F Gaku Ki
035 YKSHovnya Hovernyan Cao Cao
036 YKSMacnya Maskednyan Chou Un
037 YKSSusyam Yamato Ryo Mou
038 YKSKapunk Kabukizaru Ryo Mou
039 YKSBeetl Kuwano Bushi Shuu Kai
040 YKSBeeta Kuwaga Taisho Shuu Kai
041 YKSCrunch Ookuwanokami Shuu Kai
042 YKSDemunch Oni-kui Jo Sho
043 YKSDevou Inochitori Jo Sho
044 YKSIllumin Hikari Orochi Shuu Yu

045 - 089 Mysterious

No. Icon Yo-kai Rank Tribe Attri. Based on...
045 YKSBrobrell Sakasakkasa Ou Rui
046 YKSPitpat Bakezori Kou Yuu
047 YKSSnotso Zuruzuruzuru Ryuu Ki
048 YKSDucho Kazekamo Ryuu Ki
049 YKSDwann Tsuzukanaso Sou Shoku
050 YKSNmore Yametaishi Sou Shoku
051 YKSQwit Mosen Osho Sou Shoku
052 YKSWazza Wasurenbo Ryuu Shou
053 YKSHouzza Maison de Wasure Ryuu Shou
054 YKSDummka Bakazukin Ryuu Shou
055 YKSFaysof Noppera-bo Kou Chuu
056 YKSSnottl Hanahojin Chin Kyuu
057 YKSLafalo Waraenee Han Shi
058 YKSBlips Aokuchibiru Han Shi
059 YKSTattell Bakurobaa Kou Getsuei
060 YKSTatcast Babang Kou Getsuei
061 YKSSkrann Dokurobaa Kou Getsuei
062 YKSCupis Motemoten Kaku Ka
063 YKSCasanu Motemacool Kaku Ka
064 YKSCasano Motenus Kaku Ka
065 YKSSoSore Ittangomen Toku Yuu
066 YKSBowmin Ayamaridaoshi Toku Yuu
067 YKSSmogli Koenra Shin Shi
068 YKSSmogme Enraenra Shin Shi
069 YKSSignib Denpaku-kozo Ba Kin
070 YKSSignit Denjin Ba Kin
071 YKSStatik Hatsudenshin Ba Kin
072 YKSMasOde Odenjin Ba Kin
073 YKSFaili U.S.O. Ri Gen
074 YKSApelic Apelican Ba Tou
075 YKSMirap Ungaikyo Dei Kou
076 YKSMirad Ungai Sanmenkyo Dei Kou
077 YKSMircle Yamikagami Dei Kou
078 YKSIllo Maboroshi Tei Iku
079 YKSEllo Kageroshi Tei Iku
080 YKSAllo Horoshi Tei Iku
081 YKSEspy Satori-chan Chou Shou
082 YKSInfou Yotsume Chou Shou
083 YKSVerygoo Sebastian Shokatsu Kin
084 YKSTengu Tengu Ba Shoku
085 YKSFlengu Homura Tengu Ba Shoku
086 YKSKyubi Kyubi Jun Iku
087 YKSFrostai Inugami Jun Iku
088 YKSChymer Nue Ba Chou
089 YKSKingmer Fumazaru Ba Chou

090 - 132 Tough

No. Icon Yo-kai Rank Tribe Attri. Based on...
090 YKSTerrpot Dokidoki Chou Mansei
091 YKSDullm Darudaruma Bun Shuu
092 YKSDarumach Darumacho Bun Shuu
093 YKSGorum Goridaruma Bun Shuu
094 YKSWotchag Urayameshi Shu Zen
095 YKSPriShr Pridon Shu Zen
096 YKSNoGoKa Mayoiguruma Ro Shuku
097 YKSMistan Dassensha Ro Shuku
098 YKSNoway Murikabe Jo Sei
099 YKSImpass Muridajo Jo Sei
100 YKSWalldi Shirokabe Jo Sei
101 YKSRoughra Gurerurin Gi En
102 YKSBadud Gokudo Gi En
103 YKSBruff Aniki Gi En
104 YKSArmsma Yoroi-san Sou Jin
105 YKSMimiki Monomannequin Ou San
106 YKSBlowka Tosenbon Juu Sou
107 YKSLedball Kurogane Senbon Juu Sou
108 YKSFidpha Morezo Kou Gai
109 YKSToupha Puruphant Kou Gai
110 YKSEndurip Gamammoth Kou Gai
111 YKSZappa Raizo Rai Dou
112 YKSFrazz Hiraishin Rai Dou
113 YKSSwelto Asekkaki Kyo Cho
114 YKSMadMou Fuji-no-yama Chou Kou
115 YKSLavLor Sakura-no-jima Chou Kou
116 YKSCastIII Dokaku Doujakudai
117 YKSCastII Ginkaku Doujakudai
118 YKSCastI Kinkaku Doujakudai
119 YKSCastMax Purachina-kaku Doujakudai
120 YKSRhinogg Musha Kabuto Tou Gai
121 YKSRhinorm Kabuto Muso Tou Gai
122 YKSHornaple Ootsunonokami Tou Gai
123 YKSRobnya Robonyan Chou Un
124 YKSGoldnya Gorunyan Chou Un
125 YKSRobnyaF Robonyan F-gata Chou Un
126 YKSDrom Daidarabotchi Seki Heki
127 YKSSwos Umi-bozu Seki Heki
128 YKSToaDud Ogama En Jutsu
129 YKSUbeGee Oyamori En Jutsu
130 YKSGargar Aka Oni Ryo Fu
131 YKSOgralu Ao Oni Ryo Fu
132 YKSOrcan Orcanos Lu Bu

133 - 190 Charming

No. Icon Yo-kai Rank Tribe Attri. Based on...
133 YKSLeggl Bikyaku Shin Keiei
134 YKSDazza Sharekofujin Bi Shi
135 YKSRatelle Karakara-san Bi Shi
136 YKSSkebell Honebijin Bi Shi
137 YKSCadin Semimaru U Kin
138 YKSCadabl Kagemaru U Kin
139 YKSSingcad Higurashimaru U Kin
140 YKSPupsic Samugari Kouho Suu
141 YKSChilhua Garioji Kouho Suu
142 YKSSwelter Atsugaruru Kouho Suu
143 YKSJumbel Tsuragawari To Shi
144 YKSBoyclo Hitotsume-kozo Ou Rou
145 YKSJibanya Jibanyan Liu Bei
146 YKSJibaS Jibanyan S Ryuu Bi
147 YKSOranya Mikannyan Chuu Un
148 YKSKiwnya Kiwinyan Chuu Un
149 YKSGranya Budounyan Chuu Un
150 YKSStranya Ichigonyan Chuu Un
151 YKSWatmenya Suikanyan Chuu Un
152 YKSMelnya Melonnyan Chuu Un
153 YKSSappnya Safainyan Chuu Un
154 YKSEmenya Emeralnyan Chuu Un
155 YKSRubnya Rubynyan Chuu Un
156 YKSTopanya Topanyan Chuu Un
157 YKSDianya Daiyanyan Chuu Un
158 YKSThornya Togenyan Chuu Un
159 YKSBadnya Warunyan Chuu Un
160 YKSBuchnya Buchinyan Chuu Un
161 YKSSailnya Sailornyan Chuu Un
162 YKSWondnya Wondernyan Chuu Un
163 YKSJetnya Jetnyan Chuu Un
164 YKSWalkap Nogappa Kyou I
165 YKSAppak Tabigappa Kyou I
166 YKSSupyo Namigappa Kyou I
167 YKSRobkap Robogappa Kyou I
168 YKSKomsan Komasan Sun Ce
169 YKSKomane Shishikoma Son Saku
170 YKSKomsaS Komasan S Son Saku
171 YKSKomjir Komajiro Sun Quan
172 YKSKomig Torajiro Son Kei
173 YKSKomjS Komajiro S Son Kei
174 YKSRobkom Robokoma Son Kei
175 YKSJibkom Jibakoma Riku Son
176 YKSBaku Baku Ri Shi
177 YKSBakuli Obaku-sama Ri Shi
178 YKSWhapi Haku Ri Shi
179 YKSDrizzel Ame-onna Ou Genki
180 YKSNekidsp Bakusoku Taishi Ji
181 YKSShmoop Kyuntaro Han Jou
182 YKSPinkipo Zukyukyunta Han Jou
183 YKSPookiv Urakyunta Han Jou
184 YKSHarBar Kemamon Ankainan
185 YKSFrostin Yuki-onna Shou Kyou
186 YKSBlizzar Fubuki-hime Shou Kyou
187 YKSDamon Hyakki-hime Shou Kyou
188 YKSFauKap Kappa Kakou Ton
189 YKSTigap Suiko Kakou Ton
190 YKSMasNya Master Nyaada Shiba Ki

191 - 231 Heartful

No. Icon Yo-kai Rank Tribe Attri. Based on...
191 YKSWantst Urayamashiro Chou In
192 YKSGrubsni Tsumamiguinosuke Chou In
193 YKSWigli Wakame-kun Kan Saku
194 YKSKelpac Wakame☆Star Kan Saku
195 YKSStepp Konbu-san Kan Kou
196 YKSRhyth Mekabu-chan Hou Sanjuu
197 YKSHungra Himoji Kou Chuu
198 YKSHungor Kuiijii Kou Chuu
199 YKSGrainp Komejii Kou Chuu
200 YKSRobgra Robo G Kou Chuu
201 YKSTongu Kizunameko Ben Shi
202 YKSNurTon Kizunurse Ben Shi
203 YKSSandme Sunao Kan You
204 YKSMisSan Oyama Sunao Kan You
205 YKSPallso Karakasa-obake Ri Ten
206 YKSScarsol Karakasa-majin Chou Kou
207 YKSLodo Binboi You Shou
208 YKSSupHer Okanenaidaa You Shou
209 YKSChippa Rakutendo You Shou
210 YKSGnomey Zashiki-warashi Chuu Ro
211 YKSHigGno Zashiki-warashin Chuu Ro
212 YKSEnerfl Zekkocho Shuu En
213 YKSEnefl Zekkocho Shuu En
214 YKSBetfly Saikocho Shuu En
215 YKSPeppil Ageageha Shuu En
216 YKSPredbull Kudan Kan Ro
217 YKSSmabul Daikudan Kan Ro
218 YKSRayOLi Hare Otoko Shiba Shou
219 YKSHappier Honobono Son Ken
220 YKSRevers Hyohennu Son Ken
221 YKSReverset Hyohenna Son Ken
222 YKSOlSanTri Santaku Roshi Hi I
223 YKSOlFort Fukuro-jijii Hi I
224 YKSRollen Sainome Nyudo Kai Etsu
225 YKSDubbl Zorome Daimyojin Kai Etsu
226 YKSPapBol Rai Oton Mou Kaku
227 YKSUncInf Zetsu-ojii Mou Kaku
228 YKSMamAur Sei Okan Shuukayuu
229 YKSAunHea Shin Oba Shuukayuu
230 YKSKyry Kirin Sou Hi
231 YKSUnikir Ikkaku Sou Hi

232 - 275 Shady

No. Icon Yo-kai Rank Tribe Attri. Based on...
232 YKSLeadon Leadoni Chou Shou
233 YKSMynim Mynimo Chou Shou
234 YKSAke Ake Gaku Shin
235 YKSPayn Payn Gaku Shin
236 YKSAgon Agon Gaku Shin
237 YKSWydeaw Wydeawake Chou Shuu
238 YKSAllnyt Allnyta Chou Shuu
239 YKSHerbibo Herbiboy Kakou Ha
240 YKSCarnibo Carniboy Kakou Ha
241 YKSNegatib Negatibuzz Sou Byou
242 YKSMoskevi Moskevil Sou Byou
243 YKSScritch Scritchy Sou Byou
244 YKSDimmy Dimmy Kou So
245 YKSBlando Blandon Kou So
246 YKSNul Nul Kou So
247 YKSSuspioni Suspicioni Kan Gen
248 YKSTanoni Tantroni Kan Gen
249 YKSCononi Contrarioni Kan Gen
250 YKSHidbat Hidabat So Ju
251 YKSAbobat Abodabat So Ju
252 YKSBelfre Belfree So Ju
253 YKSYoink Yoink Saku Yuu
254 YKSGimme Gimme Saku Yuu
255 YKSKmon K'mon-K'mon Ryou Tou
256 YKSYodoit Yoodooit Sa Shi
257 YKSCouZap Count Zapaway Chou En
258 YKSTyrat Tyrat Ri Shaku
259 YKSTenglo Tengloom Hou Sei
260 YKSNird Nird Hou Sei
261 YKSSnobet Snobetty Ou I
262 YKSSlimama Slimamander Ryuu You
263 YKSDracnya Dracunyan Chou Un
264 YKSUsapyo Usapyon Zhongda
265 YKSNegasu Negasus Kouson San
267 YKSNeigfar Neighfarious Kouson San
268 YKSTimidev Timidevil Kaku Shi
269 YKSBeelze Beezlebold Kaku Shi
270 YKSCouCav Count Cavity Kaku Shi
271 YKSEyesoa Eyesoar Kakou En
272 YKSEyellu Eyellure Kakou En
273 YKSGreese Greesel Ka Ku
274 YKSAwevi Awevil Ka Ku
275 YKSWobwok Wobblewok Ri Ju
276 YKSDarkyu Darkyubi Jun Iku

276 - 316 Eerie

No. Icon Yo-kai Rank Tribe Attri. Based on...
276 YKSCoughkof Coughkoff Ryou Ka
277 YKSHurchi Hurchin Ryou Ka
278 YKSDroplet Droplette Sai Bou
279 YKSDrizzle Drizzle Sai Bou
280 YKSSlush Slush Sai Bou
281 YKSAlhail Alhail Sai Bou
282 YKSGush Gush Sai Bou
283 YKSPeckpoc Peckpocket Jo Ei
284 YKSRobbiny Robbinyu Jo Ei
285 YKSRockabel Rockabelly Jo Ei
286 YKSSqueek Squeeky Kan Chuu
287 YKSRarwy Rawry Kan Chuu
288 YKSBuhu Buhu Chou Han
289 YKSFlumpy Flumpy Chou Han
290 YKSSkreek Skreek Chou Han
291 YKSManjimut Manjimutt So Shoku
292 YKSMultimut Multimutt So Shoku
293 YKSSirBer Sir Berus So Shoku
294 YKSRobmut Robomutt So Shoku
295 YKSFurgus Furgus Hou Tou
296 YKSFurdinan Furdinand Hou Tou
297 YKSNosirs Nosirs Enkyoudai
298 YKSDismare Dismarelda Go Kokutai
299 YKSChatali Chatalie Son Rohan
300 YKSNagath Nagatha Son Rohan
301 YKSPapWin Papa Windbag Gen Hakuko
302 YKSBenTov Ben Tover Ou In
303 YKSCheque Cheeksqueek You Hou
304 YKSCuttchee Cuttincheez You Hou
305 YKSToiletta Toiletta Sai En
306 YKSFoiletta Foiletta Sai En
307 YKSCompun Compunzer Kaku To
308 YKSLamedia Lamedian Kaku To
309 YKSGrumple Grumples Suu Shi
310 YKSEverfor Everfore Suu Shi
311 YKSEterna Eterna Suu Shi
312 YKSDarknya Darknyan Sou Sou
313 YKSInsomni Insomni Chou Sen
314 YKSSandi Sandi Chou Sen
315 YKSArachnu Arachnus En Shuu
316 YKSArachni Arachnia En Shuu

317 - 357 Slippery

No. Icon Yo-kai Rank Tribe Attri. Based on...
317 YKSCrick Cricky Fushi Jin
318 YKSNoko Noko Ryuu Zen
319 YKSBlonok Bloominoko Ryuu Zen
320 YKSPannok Pandanoko Ryuu Zen
321 YKSRobnok Robonoko Ryuu Zen
322 YKSSnagg Snaggly Tou Haku
323 YKSWhinon Whinona Tou Haku
324 YKSWhisp Whisper Kongming
325 YKSHeheel Heheheel Hou Ki
326 YKSCroong Croonger Hou Ki
327 YKSUrnacon Urnaconda Hou Ki
328 YKSFishpic Fishpicable Ri Kaku
329 YKSRageon Rageon Ri Kaku
330 YKSTunati Tunatic Ri Kaku
331 YKSFlushbac Flushback Jun Yuu
332 YKSVaccuumo Vacuumory Jun Yuu
333 YKSIrewig Irewig Sou Shin
334 YKSFirewi Firewig Sou Shin
335 YKSDraggi Draggie Ryuu Gu
336 YKSDraLor Dragon Lord Ryuu Gu
337 YKSAzuDra Azure Dragon Ryuu Gu
338 YKSRobdra Robodraggie Ryuu Gu
339 YKSMermdyn Mermaidyn Son Shoukou
340 YKSMermadon Mermadonna Son Shoukou
341 YKSMermot Mermother Son Shoukou
342 YKSLadLon Lady Longnek Chou Shunka
343 YKSDaiz Daiz Tou Ken
344 YKSConfuz Confuze Tou Ken
345 YKSChumm Chummer Ko Shaji
346 YKSShroo Shrook Ko Shaji
347 YKSSpenp Spenp Chouseihei
348 YKSAlmi Almi Chouseihei
349 YKSBablon Babblong I Seki
350 YKSBannos Bananose I Seki
351 YKSDraaag Draaagin Ryuu Hyou
352 YKSSVSnagg SV Snaggerjag Kan Nei
353 YKSCooperl Copperled Tei Gen
354 YKSCynak Cynake Tei Gen
355 YKSSlither Slitheref Tei Gen
356 YKSVenoc Venoct Ryuu Yu
357 YKSShaVen Shad. Venoct Ryuu Yu

358 - 383 Legendary, Wicked Yo-kai, etc.

No. Icon Yo-kai Rank Tribe Attri. Based on...
358 YKSShognya Bushinyan Ryu Ho
359 YKSKomshu Komashura Den Tan
360 YKSGilgar Yamabuki Oni Kou U
361 YKSSpoilri Netaballerina Gu Ki
362 YKSEldBlo Hanasaka-jii Son Shi
363 YKSPoofess Unchikuma Kou Shi
364 YKSDandoo Ikemenken Kaku Kyohei
365 YKSSlurpen Yamatan Shikoutei
366 YKSGrublap Akaname Kai Ka Kin
367 YKSMadmun Dorotabo Kai Sou Kou
368 YKSBadsmel Enraenra Kai Shin Shi
369 YKSMadKap Kappa Kai Kakou Ten
370 YKSShamas Karakasa-obake Kai Ri Ten
371 YKSGnomin Zashiki-warashi Kai Chou Ro
372 YKSDefectab Kudan Kai Kanru
373 YKSFeargu Keukegen Kai Houtou
374 YKSScaremaid Ningyo Kai Sonshoukou
375 YKSWrongne Rokurokubi Kai Choushunka
376 YKSUnfair Yakkai Kakuwai
377 YKSUnkain Fukai Kohou
378 YKSUntid Gokai Toyo
379 YKSUnpleas Nankai Kajuu 
380 YKSUnkee Hakai Bunou
381 YKSSirNya Nyankishi Susanoo
382 YKSMagnya Nyanmajou Himiko
383 Obaicon Oda Nobunyaga
384 Tenkicon Tenko

385 - 418 Boss Yo-kai

No. Icon Yo-kai Tribe
385 YKSBosMegnya Dekanyan Sou Sou Boss medal
386 YKSBosGargar Aka Oni Ryo Fu Boss medal
387 YKSBosOrgal Ao Oni Ryo Fu Boss medal
388 YKSBosOrcan Orcanos Lu Bu Boss medal
389 YKSBosSlimam Mitsumata Nozuchi Ryuu You Boss medal
390 YKSBosEyedr Jigoku Osansho Ryuu You Boss medal
391 YKSBosSVSnagg Tsuraretaromaru Kan Nei Boss medal
392 YKSBosStyxMK Dai-Hachi Sanzumaru Kan Nei Boss medal
393 YKSBosMassifa Oboro Nyudo Ka Yuu Boss medal
394 YKSClipso Tsukikage Nyudo Ka Yuu Boss medal
395 YKSBosDrMaddi Yaburekabure Ka Da Boss medal
396 YKSBosDrnNogu Kimonashi Ka Da Boss medal
397 YKSBosMcKra Ikakamone Tou Daku Boss medal
398 YKSBosWobwok Dondoro Ri Ju Boss medal
399 YKSBosGutBon Gashadokuro Gotsutotsukotsu Boss medal
400 YKSBosGolBon Gashadokuro G Gotsutotsukotsu Boss medal
401 YKSBosGliBon Diamant Dokuro Gotsutotsukotsu Boss medal
402 YKSBosKin Kin Chou Kaku Boss medal
403 YKSBosFlippa Ikuyone Chou Kaku Boss medal
404 YKSBosGin Gin Chou Hou Boss medal
405 YKSBosFloppa Kuruyone Chou Hou Boss medal
406 YKSBosBronzl Dou Chou Ryou Boss medal
407 YKSBosMallic Derukuitataki Kan Sui Boss medal
408 YKSBosRubJ Red J Ryuu Bi Boss medal
409 YKSBosHarHou Mighty Dog Son Saku Boss medal
410 YKSBosTatter G-Babaan Kou Getsuei Boss medal
411 YKSBosMasMut Purisun-bureikaa Sou Shou Boss medal
412 YKSBosKabuki Kabukiroid Shiba En Boss medal
413 YKSBosHinoza Hinoshin Boss medal
414 YKSBosNor Noruka Boss medal
415 YKSBosSor Soruka Boss medal
416 YKSBosNorsor Norukasoruka Boss medal
417 YKSBosMaou Maoukoi Boss medal
418 YKSBosDaiMao Daimaoushibu Boss medal
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.